Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Cooperation Programme
2014-2020

 

„Členské štáty Európskej únie sa rozhodli prepojiť svoje know-how,  zdroje a osudy. Spoločne vybudovali zónu  stability,demokracie a trvalo udržateľného rozvoja pri zachovaní kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a individuálnych slobôd. Európskej  únii  sa zaviazali zdieľať svoje úspechy a hodnoty s krajinami a národmi za svojimi hranicami “.

SK UA CF CARE

„Odovzdávanie skúseností a vybudovanie CF Centra na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou v Ivano-Frankivskom regióne Ukrajiny“

Kedy: 17.02.2020
Kde: Detská nemocnica ,Ivano-Frankivsk,Ukrajina
Čo: Pracovná porada projektového tímu

 

Kedy: 28.10.2019
Kde: Detská nemocnica, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Čo: Pracovná porada projektového tímu

Kedy: 6.9.2019
Kde:  South Eastern European CF kongres , hotel Rus, Kyjev, Ukrajina
Čo:  1. informácia o projekte  SK UA CF CARE 
Široká verejnosť sa mohla dozvedieť prvé informácie o pripravovanom projekte na CF  kongrese v Kyjeve, v rámci sekcie pre pacientske organizácie.
Kedy: 6.- 7.9.2019
Kde:  South Eastern European CF kongres , hotel Rus, Kyjev, Ukrajina
Čo:  1. pracovné stretnutie projektového tímu.
Účasť na CF kongrese v Kyjeve bola príležitosťou sa stretnúť s partnermi projektu a začať riešiť prvé pracovné úlohy.

Kedy: 28.8.2019
Kde: Rímsko – katolícky farský úrad, Hlavná 65, Košice 
Čo: Podpis Zmluvy-Grant contract
Za účasti predsedníčky CF asociácie o.z. a riaditeľa Spoločného technického sekretariátu došlo k  slávnostnému podpísaniu Zmluvy a dátumom 1.9.2019 odštartovala implementácia projektu
“ SK UA CF CARE “ 

 

Cystická fibróza (CF) je nevyliečiteľná zriedkavá genetická choroba, ktorá skracuje život jedincov s CF a má veľký vplyv na každodennú kvalitu života rodín s CF. Na Slovensku je registrovaných 300 CF  detí a dospelých, na Ukrajine cca 800 (avšak ich počet na Ukrajine musí byť oveľa vyšší).

Cieľom projektu je zvýšenie kvality života jedincov s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov prostredníctvom zvýšenia kvality zdravotníckej starostlivosti a liečby.

Projekt napĺňa stanovený cieľ týmito hlavnými aktivitami:

  1. vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako aj členov CF rodín v oblasti včasnej diagnostiky, liečby, fyzioterapie, výživy a každodennej starostlivosti o CF deti a dospelých prostredníctvom workshopov, kurzov, tréningov a konferencií transferom vedomostí a skúseností tímov slovenských a európskych Centier CF.
  2. publikovanie edukačných a informačných materiálov
  3. materiálna pomoc potrebná pre liečbu a starostlivosť o CF pacientov na UA aj SK strane zakúpením diagnostických, terapeutických a rehabilitačných pomôcok (inhalátory, prístroje na dychovú rehabilitáciu, prístroje na potný test,…) pre samotných CF pacientov ako aj do CF Centier
  4. vytvorenie podmienok pre úspešné obhajovanie práv CF pacientov na Ukrajine aj na Slovensku s cieľom zabezpečiť lepšie financovanie primeranej liečby a CF starostlivosti a tiež dostupnosť nových liekov a terapií

Vykonávateľom projektu je Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy spolu s ukrajinskými partnermi projektu, ktorými sú je Detská Nemocnica v Ivano-Frankivsku a spoločnosť RIMON z Kijeva. CF Asociácia bude na realizácii projektu úzko spolupracovať s Centrami CF v Košiciach a s NÚDTaRCH v Dolnom Smokovci.

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou http://www.europa.eu a je implementovaný v rámci Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENI CBC Programu cezhraničnej spolupráce 2014 – 2020. https://huskroua-cbc.eu . Tento projekt mení príležitosti pre pacientov s CF a poskytne im ako znevýhodnenej skupine rovnaké príležitosti aké majú ich zdraví priatelia. Zintenzívni spoluprácu medzi regiónmi Slovenska a Ukrajiny v prípade tejto zriedkavej choroby.

Kedy: júl 2017
Kde: Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Čo: Prvé stretnutie s našimi ukrajinskými  partnermi v júli 2017

 


                               Івано-Франківська Обласна дитяча клінічна лікарня

http://www.odkl.if.ua/content/proekt-sk-ua-cf-care                         

 Webová stránka cfasociácie bola vytvorená a je udržiavaná s finančnou pomocou Európskej únie . 
Za jej obsah nesie zodpovednosť CF asociácia a neodráža názory Európskej únie.