Občianske združenie  Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy (CF Asociácia), je nepolitické, dobrovoľné, záujmové   združenie zaregistrované na MV SR 7. decembra 2006 s registračným číslom VVS/1-900/90-29084-1. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti a pôsobí na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Poslanie združenia je:

Zvyšovať kvalitu života jedincov s cystickou fibrózou  (ďalej len CF) a ich rodinných príslušníkov.

CF Asociácia napĺňa svoje poslanie prostredníctvom týchto cieľov:

  1. aktivizuje spravodlivé dodržiavanie základných pravidiel liečby všetkých jedincov s CF v súlade s medzinárodne uznávanými postupmi s maximálnym využívaním najnovších poznatkov súčasnej medicíny,
  2. šíri nové poznatky o cystickej fibróze a živote s ňou za účelom zvýšenia porozumenia širokej verejnosti,
  3. medializuje problematiku cystickej fibrózy a organizuje informačné, propagačné, fundraisingové a benefičné podujatia,
  4. vyvíja publikačnú činnosť (vydáva časopis, bulletiny, brožúry, knihy, letáky, plagáty, atď.),
  5. organizuje prednášky, vzdelávacie a osvetové akcie a cykly,
  6. podporuje regionálnu, národnú a medzinárodnú výmenu skúseností medzi odborníkmi a aktivistami,

Združenie:

  1. združuje členov z rôznych oblastí spoločenského života a zabezpečuje ich aktívnu účasť pri napĺňaní cieľov združenia,
  2. organizuje a podporuje podujatia, semináre, workshopy, kurzy, konferencie, kongresy  smerujúce  k realizácií cieľov združenia,
  3. iniciuje a rozpracúva projekty podporujúce prezentáciu  účelu  združenia (benefičné, fundraisingové, propagačné podujatia)
  4. vytvára informačné a kontaktné databázy, zhromažďuje informácie, týkajúce sa predmetu činnosti na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré poskytuje tretím subjektom.