Aj v roku 2021 môžete prostredníctvom svojich 2 % daní podporiť dobrú vec.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI POUKÁZANÍ 2% Z DANE ?

A/ ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ (u ktorého ste podali žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov):

Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% z dane na účet nášho občianskeho združenia;

B / ak si podávate daňové priznanie sami:

fyzická osoba

– vypočítajte si 2% (alebo 3%)* zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, čo predstavuje maximálnu sumu, ktorú môžete darovať v prospech jedného prijímateľa (minimálne však 3€).

Daňové priznanie pre fyzické osoby obsahuje príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi (FO typ A oddiel VIII.; FO typ B oddiel XIII.);

právnická osoba

– vypočítajte si 2% (1,%) z dane z príjmov právnických osôb, čo je maximálna suma pre darovanie (minimálne 8€ pre jedného prijímateľa). Daňové priznanie pre PO obsahuje (v časti IV.) už príslušné kolónky, kde treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi;

riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (do 31.3.2021) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska (tlačivá k daňovému priznaniu i potvrdenie o DČ nájdete na www.rozhodni.sk).

Podiel do výšky 3% dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín (písomné potvrdenie o DČ je prílohou k Vyhláseniu alebo DP).

Identifikačné údaje o prijímateľovi 2% z dane:

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

Právna forma : Občianske združenie

Park Angelinum 1127/2, 040 01 Košice

IČO: 4500 7853

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s.

IBAN: SK40 3100 0000 0043 5029 6102

Za pomoc, ktorá je vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!