Slovenské CF Centrá každoročne vkladajú údaje o CF pacientoch do databázy Európskeho CF registra.

Aktuálna „Výročná správa Europského CF registra “  2017 year report v2 17 December 2018