• bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • je nová daňovo zvýhodnená forma finančnej podpory – typ reklamnej zmluvy – určená pre neziskové organizácie, ktorú zaviedla novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018
 • poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
 • podstatou charitatívnej reklamy je, že štát umožnil, aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto “charitatívnu” činnosť prijať a použiť až 20 000 eur ročne, ktoré sú na strane prijímateľa (šíriteľ reklamy) oslobodené od dane a podnikateľ (objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate

Ako funguje charitatívna reklama?

Fyzická, alebo právnická osoba s príjmami z podnikania podľa § 6, môže na základe zmluvy o charitatívnej reklame poskytnúť finančné prostriedky:

 • občianskym združeniam
 • nadáciám
 • neinvestičným fondom
 • a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby.

Vyššie uvedení prijímatelia finančných prostriedkov na charitatívnu reklamu musia tieto prostriedky použiť na:

 1. ochranu a podporu zdravia; prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podporu a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podporu vzdelávania,
 6. ochranu ľudských práv,
 7. ochranu a tvorbu životného prostredia,
 8. vedu a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Časová lehota na ich použitie je rovnaká ako časová lehota pri 2 %, takže prijímateľ prostriedkov na charitatívnu reklamu je povinný ich použiť do konca nasledujúceho kalendárneho roka, po roku v ktorom ich získal.

A aká je výhoda charitatívnej reklamy oproti klasickej reklame?

Pre občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie sú prostriedky z charitatívne reklamy do 20 000 eur/rok oslobodené od dane z príjmov. Pri klasickej reklame je príjem z reklamy predmetom dane z príjmov, teda príjmy z klasickej reklamy sa zdaňujú.

Rovnako ako pri klasickej reklame sú pre poskytovateľov, teda podnikateľov, vynaložené prostriedky oprávneným daňovým výdavkom. Podľa § 17 zákona o dani z príjmov sú uznané za oprávnené daňové výdavky až po zaplatení, takže nestačí spísať zmluvu o charitatívnej reklame, prostriedky musia byť reálne poskytnuté. Zákon nestanovuje, koľkým organizáciám môže podnikateľ poskytnúť prostriedky na charitatívnu reklamu.

Ak by občianske združenie nestačilo finančné prostriedky použiť na niektorý z uvedených účelov do konca nasledujúceho roka, tieto prostriedky sa stávajú predmetom dane z príjmov, združenie ich teda musí zdaniť.

Pri klasickej reklame bolo pomerne zložité dokazovať, či výdavky vynaložené na reklamu boli oprávnené a či reklamné plnenie bolo dostatočné. V prípade charitatívnej reklamy musia byť poskytnuté prostriedky vynaložené v plnej výške na niektorý z účelov a reklamné plnenie musí byť uskutočnené okrem toho. Najlepším riešením teda je, ak sa reklamné plnenie uskutočňuje v rámci plnenia niektorého z účelov (logo partnera na pozvánke, drese, propagácia podujatia na webe, sociálnych sieťach, fotodokumentácia).

Na rozdiel od mechanizmu 2 %, občianske združenia sa na príjem prostriedkov z charitatívnej reklamy nemusia nikde registrovať, nemusia čakať minimálne rok po vzniku a rovnako nemusia nikde zverejňovať použitie týchto prostriedkov.

Za pomoc, ktorá je vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!