1/ Verejná zbierka „POMOC PRE CF NA UKRAJINE“

Slovenská CF Asociácia vyhlásila verejnú zbierku „POMOC PRE CF NA UKRAJINE“. Finančné prostriedky venované na tento účel môžete zasielať na transparentný účet:

IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

Zbierka je registrovaná na MV SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom: 000-2022-019076 na všeobecne prospešný účel a bude vykonávaná na celom území SR do 28. februára 2023.

web_Predbežná správa VZ Pomoc Ukrajine

ĎAKUJEME ZA VAŠE PRÍSPEVKY !!!!

2/ Verejná zbierka “ Soľ nad zlato „

Verejná zbierku „SOĽ NAD ZLATO“ bola registrovaná na MV SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom: 000-2020-032630 a bola vykonávaná na celom území SR od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

VZ Predbežná správa,

VZ Záverečná správa

Verejná zbierka prebiehala od 1.1.2021 do 31.12.2021 a vyzbieralo sa počas nej 483,-EUR.

Táto suma bola použitá na spolufinancovanie pri zakúpení analyzátora telesného zloženia ľudského tela SECA 525 pre Centrum CF pre dospelých CF pacientov v Banskej Bystrici.

Za pomoc, ktorá je vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!