Vaše 2 % nám pomôžu

Právnické osoby môžu poukázať 1%(2%) zo zaplatenej dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov, uvedených v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, ak v roku 2023 – najneskôr v lehote na podanie daň. priznania (31.3.2024) daroval finančné prostriedky aspoň vo výške 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení (zriadení) na podnikanie a to na účely podľa §50 odst.5 Z.z. o dani z príjmov. Ak tak daňovník neurobil, môže poukázať len 1% z dane. Minimálna výška pre jedného prijímateľa musí byť aspoň 8.- € .
Fyzické osoby – podnikatelia aj zamestnanci, môžu poukázať 2%  zo zaplatenej dane jednému prijímateľovi uvedenému v Zozname prijímateľov 2% na daný rok. Ak ste v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej v rozsahu 40 hodín a máte o tom písomné potvrdenie (§4 odst.9 a § 5 odst.6 zákona č.406/2011 Z.z.) môžete poukázať 3%. Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus. Táto suma musí byť minimálne 3.- €.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia financie poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, na podanie daňového priznania (do 31.3.2024) na daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne je potrebné, aby ste daň z príjmov aj zaplatili . Vyhlásenie o poukázaní dane TU: Vyhlasenie2023_SACF.
Zamestnanci, požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a tiež o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely §50 – z toho  zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane. Údaje o Vami vybratom  prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Obe tlačivá, Vyhlásenie aj Potvrdenie /resp.3 tlačivá pri 3% aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti aspoň 40 hodín/, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.