Odpovede na našu žiadosť

Na našu žiadosť do dnešného dňa odpovedali:

CF centrum Banská Bystrica, odpoveď: odpoveď CF_BB

Úrad pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou, odpoveď :odpoveď UDZS